VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

Code of Conduct 

Tavarantoimittajilla ja palveluntarjoajilla on keskeinen rooli tuotanto- ja toimitusketjussamme. Tehtävämme on varmistaa, että pystymme tarjoamaan korkealaatuisia palveluitamme asiakkaillemme sujuvasti, luotettavasti ja vastuullisesti. 

Odotamme tavarantoimittajakumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme korkeita standardeja ympäristönäkökohtien ja eettisen liiketoiminnan suhteen. SYNLAB AG:llä käytössä oleva Code of Conduct -ohjeistus määrittelee selkeät toimintatavat tavarantoimittajillemme ja muille yhteistyökumppanitahoille. Kumppaniemme on sitouduttava Code of Conduct -periaatteisiimme ja välitettävä toimintaohjeet myös toimitusketjuumme sisältyville sopimuskumppaneilleen. 

Supplier Complaints Procedure 

Mikäli havaitset toimintaa, joka ei mahdollisesti ole SYNLABin yhteistyökumppaneille tarkoitettujen Code of Conduct -ohjeiden mukaista tai herättää epäilyksiä lain rikkomisesta, ilmoitathan viipymättä meille Supplier Complaints Procedure -raportointikanavan kautta. 

SYNLAB on sitoutunut eettiseen toimintaan ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Näin ollen ilmoituksen tekemisestä ei voi koitua syrjiviä, kurinpidollisia tai muita epäeettisiä seurauksia ilmoittajalle tai epäilyjen ja huolenaiheiden esittäjälle. 

Code of Conduct -ohjeistuksen ja Supplier Complaints Procedure -toimintaohjeet löydät alla olevista liitteistä. 

Code of Conduct 

Suppliers and service providers play an essential role in our operations and the delivery of our high-quality and value-added services to our patients and customers.

Therefore, we expect our suppliers and subcontractors to adopt high standards of conduct in terms of social and environmental concerns, business ethics and integrity. The Supplier Code of Conduct introduced by SYNLAB AG provides a clear guideline for our suppliers and third parties working on behalf of SYNLAB. We expect our partners to adhere to the principles of this Supplier Code of Conduct and to pass them on to their contractual partners in their supply chains.

Supplier Complaints Procedure 

We encourage you to notify us through our Supplier Complaints Procedure reporting system should you have concerns about an issue that may not be in compliance with SYNLAB’s Supplier Code of Conduct or have a reasonable suspicion of violations of applicable laws and regulations.

At SYNLAB, we are committed to a policy of non-retaliation. Therefore, you and any third parties protected by applicable laws do not need to fear any discriminatory or disciplinary consequences for making a report or raising questions, doubts or concerns.

Code of Conduct

Varu- och tjänsteleverantörer spelar en viktig roll i vår verksamhet och för leveransen av våra förstklassiga mervärdestjänster till patienter och kunder.

Därför förväntar vi oss att våra leverantörer och underleverantörer tilllämpar stränga uppförandestandarder med avseende på sociala och miljömässiga hänsyn, affärsetik och integritet. Uppförandekoden för leverantörer som implementerats av SYNLAB AG ger tydliga riktlinjer för leverantörer och tredje part som arbetar på uppdrag av SYNLAB. Vi förväntar oss att våra partner följer principerna i denna uppförandekod för leverantörer och förmedlar dem till avtalspartner i sina respektive leverantörskedjor.

Supplier Complaints Procedure

Vi uppmuntrar dig att meddela oss via rapporteringssystemet i vår procedur för leverantörsklagomål om du har rimliga misstankar om överträdelser mot SYNLAB:s uppförandekod för leverantörer eller om brott mot tillämpliga lagar och förordningar.

På SYNLAB har vi förbundit oss till en policy mot repressalier. Därför behöver du och eventuella tredje parter som skyddas av tillämpliga lagar inte oroa er över eventuella diskriminerande eller disciplinära konsekvenser om ni inkommer med en rapport eller lyfter frågor, misstankar eller problem.