Dataskyddsbeskrivning

SYNLAB och dataskydd

Vi har förbundit oss till att skydda och respektera din integritet. På denna sida berättar vi allmänt om hur SYNLAB Finland (”SYNLAB”) hanterar personuppgifter. På sidan finns även information om hantering av personuppgifter i samband med användningen av tjänster, särskilt när du registrerar dig för första gången. På denna sida får du allmän information och hittar beskrivningar. Vid behov uppdaterar SYNLAB sidan och meddelar den registrerade om detta.  

När du använder våra hälsovårdstjänster hanteras dina uppgifter särskilt konfidentiellt. Du kan läsa om uppgifter som hanteras i hälsovårdstjänsterna här: 

När du använder SYNLAB:s webbtjänster vars syfte är att göra det smidigare att sköta dina ärenden hos SYNLAB (till exempel Kundens Hälsomapp, LOUNA Lab och Testaakotona.fi), får du information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med tjänsten. Användning av tjänsterna förutsätter att användarvillkoren godkänns. Inom tjänsterna kan man ge samtycke för vissa syften såsom elektronisk marknadsföring.  

När du sköter dina ärenden i vår webbtjänst som utnyttjar tjänster av en tredje part (såsom identifiering eller betalningsförmedling), informerar ifrågavarande tjänsteleverantör dig om hantering av personuppgifter i sin egen tjänst. 

När du sköter dina ärenden eller rör dig på våra mottagningar eller i andra lokaler, är hanteringen av dina personuppgifter förknippad med säkerhetsskäl, till exempel kameraövervakning och passerkontroll som vi informerar separat om.  

På denna sida berättar vi även hur vi behandlar dina uppgifter när du kontaktar oss per telefon eller via e-post. 

Registeransvarig

SYNLAB Finland Oy (FO-nummer 2674625-7), Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
Kontakt gällande registret: info@synlab.fi 
Dataskyddsombudets e-postadress: tietosuojavastaava@synlab.fi 

1 INFORMATIONSKÄLLOR OCH INSAMLADE PERSONUPPGIFTER 

I SYNLAB:s personuppgiftsregister hanteras personuppgifter som tillhör konsumentkunder som använder SYNLAB:s tjänster, besökare på webbplatsen, beställare av nyhetsbrevet, kontaktpersoner hos företagskunder eller potentiella företagskunder och partner, personer som söker jobb och personer som arbetar vid SYNLAB.  

Vi samlar in personuppgifter direkt av dig, när  

 • du fyller i formulär på vår webbplats (eller andra formulär som vi ber dig fylla i), där personliga frågor ställs 
 • du kontaktar oss per telefon, post, e-post eller något annat sätt  
 • du ger oss ett visitkort (eller motsvarande) 
 • du använder våra webbtjänster 
 • du köper våra tjänster via våra försäljningskanaler 
 • du gör en tidsbokning  

Vi samlar även in dina personuppgifter när 

 • du besöker vår webbplats 
 • du besöker vår lokal 
 • du har kontakt med våra kunder, leverantörer eller andra affärspartner.   

Personuppgifter som hanteras på det sätt som krävs av tjänsten 

 • Grunduppgifter (till exempel namn, födelsedatum, yrke) 
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-post) 
 • Identifieringsuppgifter (till exempel personbeteckning, kundnummer, användarnamn och registreringsnummer) 
 • Uppgifter om nära anhörig, vårdnadshavare eller person som uträttar ärenden för dig 
 • Uppgifter i anslutning till kundförhållandet (till exempel tjänsten du använder) 
 • Uppgifter om dina uträttade ärenden (till exempel e-post, brev, samtal)  
 • Patientuppgifter (patientens grunduppgifter, patienthändelsens uppgifter, uppgifter gällande diagnostikundersökningar) 
 • Vårdpersonalens uppgifter 
 • Uppgifter i anslutning till anställningsförhållandet 
 • Uppgifter om affärsrelationen (din förbindelse till SYNLAB, yrkesroll, bakgrund och intressen). 
 • Material som sparats av kameraövervakningen 
 • Samtycken, lov och förbud 
 • Uppgifter i anslutning till betalning och fakturering 
 • Användarhanteringens uppgifter 

Uppgifter som vår webbplats och övriga system samlar in om dig: 

 • Förmedlingsuppgifter för webbkommunikationen (såsom avsändar-, mottagar- och tidsuppgifter från samtal, SMS, www-anslutningar och motsvarande). 
 • Logginformation (transaktionsinformation som registreras automatiskt i datasystemets minne) 
 • Vår webbplats kan också ladda s.k. kakor på din enhet för att sidorna ska fungera korrekt – du kan läsa mer om kakor i policy för kakor-beskrivningen.  
 • Ifall du har kontakt med någon av våra anställda eller annan personal per e-post, per telefon eller något annat sätt, sparar våra IT-system uppgifter från diskussionen ifråga, ibland även innehållet. 
 • Vissa av våra lokaler har ett kameraövervakningssystem som kan filma dig av säkerhetsskäl när du besöker våra lokaler. 

Vid behov får vi dina personuppgifter från andra källor 

 • Ifall du loggar in i våra tjänster genom stark identifiering, kan vi använda personuppgifter som verifierats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
 • Ifall vi har en affärsrelation till den organisation du representerar, kan din kollega eller affärskontakt ge uppgifter om dig till oss, såsom dina kontaktuppgifter eller information om din uppgift i din organisation. 
 • Ibland samlar vi in uppgifter av leverantörer av tredje partens informationstjänster eller från offentligt tillgängliga källor för att förhindra penningtvätt, bakgrundskontroll och motsvarande syften samt för att skydda vår affärsverksamhet och uppfylla våra lagenliga förpliktelser.  
 • Vi kan kontrollera ansvarspersoner eller namnteckningsrätter från Patent- och registerstyrelsen 
 • Vi kan utnyttja allmänna marknadsförings- och kontaktregister 
 • Vi kan säkerställa en enskild näringsidkares information av Skatteverket eller Valvira 

Ifall vi fått din information någon annanstans ifrån än dig själv, berättar vi om detta vi lämpligt tillfälle.  

2 HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER 

När vi ber dig att ge dina uppgifter berättar vi för dig om det är nödvändigt att ge uppgifterna för att fylla juridiska förpliktelser eller om det är helt frivilligt, i vilket fall det inte finns några påföljder för att neka överlåtandet av dina uppgifter.

Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål endast i nödvändig utsträckning i ett sakenligt syfte. Vi ser till att hanteringen inte skadar dig eller din integritet på ett sätt som skulle upphäva vår lagenliga behörighet för att fylla ifrågavarande ändamål.  

Du kan läsa mer om samtycken till marknadsföring på en separat sida: Dataskyddspolicy för marknadsföring.

Mer information om vår policy för kakor finns längst nere på denna sida.

2.1 På basis av avtalet som gjorts 

När du köper tjänster i våra webbutiker, bildar köptransaktionen ett kundförhållande mellan dig och oss. Vi hanterar dina uppgifter för att erbjuda tjänster, fakturera för tjänster och i vissa fall för att kontrollera betalförmågan eller för indrivning.  

Vid behov använder vi dina uppgifter för kommunikation och för att hålla kontakt. Vi kan använda dina personuppgifter (såsom dina kontaktuppgifter) vid eventuella störningar för att säkerställa en hög kvalitet hos den tjänst du använder. 

Vid behov använder vi dina personuppgifter för att svara på dina frågor samt för att samla in respons och för att hantera klagomål, ersättningskrav och motsvarande fall. Med hjälp av uppgifterna förbättrar vi kvaliteten hos tjänsterna och utvecklar vår verksamhet.  

När du använder våra system använder vi dina uppgifter för att sköta skyldigheter i enlighet med våra användarvillkor. 

När du arbetar hos oss hanteras dina uppgifter även för att hantera ditt anställningsförhållande.

2.2 På basis av ditt samtycke 

Behandling som grundar sig på samtycke är hantering av arbetssökandens uppgifter i rekryteringsprocessen och i anslutning till det elektroniska marknadsföringsregistret. Om att ge och återkalla samtycke berättas närmare i sammanhanget. Uppgifter för marknadsföringssyften och riktad marknadsföring samlas in enligt kakor (se mer i policyn för kakor i slutet av sidan).

Om samtycke för hantering av patientuppgifter berättas i patientregistrets dataskyddspolicy (se länk på sidans över del).  

2.3 På basis av lagstadgade skyldigheter 

Vid hantering av personuppgifter förpliktas vi särskilt av hälsovårdslagstiftningen och bokföringslagen. Lagenliga syften för hantering av personuppgifter är bl.a.  

 • Skyldigheter i anslutning till fakturering 
 • Planering, ordnande, förverkligande och uppföljning av patientens vård 
 • Förvaring av information som härrör sig från hälsovårdens tjänster 
 • Skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar för tjänsteleverantör inom hälsovården 
 • Behandling av information för att säkerställa vårdens kvalitet och patientsäkerheten 
 • Systemadministration och övervakning av patientjournalsbiträden, förebyggande av missbruk, säkerställande att informationssäkerhet och möjlighet att korrigera uppgifterna 
 • Förpliktelser förknippade med hanteringen av anställningsförhållandet 
 • Informationsledning (lagen om sekundär användning av personuppgifter) 

2.4 På basis av berättigat intresse  

Berättigat intresse vid behandling av personuppgifter kan komma i fråga när vi har ett motiverat och berättigat intresse att hantera personuppgifter och det inte åsidosätter den registrerades rättigheter. Kundkommunikation kan riktas på meddelandebasis enligt de tjänster du köpt och beställt.

I vissa situationer har vi ett berättigat intresse till att hantera personuppgifter för att skydda vår affärsverksamhet från skadegörelse, bedrägerier, penningtvätt, att bryta mot informationssäkerheten hos uppgifterna, cyberangepp, stöld av material som omfattas av industriell äganderätt och upphovsrätt samt andra brott i anslutning till affärsverksamheten och ekobrott. Personuppgifter kan också hanteras för att försvara SYNLAB och dess personal och utarbeta rättsliga anspråk i anslutning till dessa.

Med hjälp av inspelade telefonsamtal kan vi verifiera ärendet som uträttats per telefon (säkerställande av ekonomiska och andra rättigheter) samt säkerställa en högkvalitativ och sakenlig tjänst. Inspelning och sparandet av telefonsamtal är förknippat med den riksomfattande tidsbokningen samt telefonnumret för professionell rådgivning. 

Vi har ett berättigat intresse att hantera information om partner för att hålla kontakt och skicka meddelanden. Dessutom kan vi hantera personuppgifter för att säkerställa funktionen hos digitala tjänster och webbplatsen (till exempel nödvändiga kakor) och av motiverade skäl för att planera, följa upp, rapportera och utveckla registeransvarigas verksamhet. 

3. MOTTAGARNA AV DINA UPPGIFTER, ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION UTANFÖR EU/ETA 

Dina personuppgifter hanteras i huvudsak inom SYNLAB Finland, i vissa fall i SYNLAB koncernen (t.ex. anställda eller partner), och vissa tjänster köper vi av våra tjänsteproducenter. Vi säkerställer att varje hanterar dessa personuppgifter endast för att sköta de arbetsuppgifter där det är oundvikligt för att erbjuda tjänsterna. Hanteringen administreras till exempel genom planering av informationshanteringen, avtal, anvisningar för personalen och åtkomsthantering. Behandlarna förpliktas av sekretess- och tystnadsplikt.  

Patientuppgifter överlåts endast inom ramen för gällande lagstiftning.  

Myndigheter kan ha rätt till uppgifterna i vårt register som baserar sig på lagen. 

I vissa situationer kan vi be dig om ett samtycke i samband med att dina uppgifter överlåts. Ifall information överlåts till en annan tjänsteleverantör (t.ex. fakturering) berättar vi närmare om detta i dataskyddsbeskrivningen för vår tjänst och/eller användarvillkoren till exempel i situationer då du förflyttar dig till en annan tjänsteleverantörs webbplats.  

Överföring av information till de underleverantörer och tjänsteproducenter som vi använder sker inom ramen för avtal. 

Uppgifter i anslutning till patientregistret och användningen av hälsovårdstjänster flyttar vi inte utanför EU/ETA-området.  

I vissa situationer innehåller överföring av information att dina personuppgifter skickas utomlands. Ifall du använder våra tjänster utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Förenade kungariket ska du observera att detta kan innebära att information överförs till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Förenade kungariket, som inte har lika sträng dataskyddslagstiftning.  

I de situationer när vi flyttar informationen till andra företag inom SYNLAB-koncernen eller våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att arrangemangen följer dataöverföringsavtal eller mekanismer med vilka vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade (vid behov enligt de villkor som godkänts av Europeiska kommissionen).

4. FÖRVARING OCH SKYDD AV DINA UPPGIFTER 

Dina personuppgifter förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de lagstadgade förpliktelserna, avtalsförhållandet eller för att utarbeta eller försvara eventuella rättsliga krav. Förvaringstiderna definieras på basis av syfte. Du kan få mer information om förvaringstiderna i samband med informeringen om tjänsten. Förvaring av uppgifter inom hälsovården baserar sig på gällande lagstiftning som du kan läsa om i Patientregistrets dataskyddspolicy.  

Genom dataskyddsåtgärder förhindras att personuppgifterna behandlas på ett obehörig och otillåtet sätt, förstörs, förkommer eller ändras av misstag eller på ett otillåtet sätt.  Vi skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska metoder och nivån hos skyddes bedöms på kontinuerlig basis. Skyddsmetoderna är bland annat brandmurar, övervakning av den tekniska omgivningen, kontinuerligt upprätthållande av personalens kompetens, planering, styrning och uppföljning av informationshanteringen, åtkomsthantering, hantering och övervakning av användarrättigheter, auditering, val av våra partner, att komma överens om hanteringen av personuppgifter med våra partner, definiering av roller och ansvar, omedelbar reagering på processavvikelser och respons, att utföra korrigerande åtgärder och följa med mätare. 

5. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD  

Du har rättighet att i enlighet med dataskyddslagstiftningen kontrollera eller be om korrigering av personuppgifter som gäller dig och använda vissa andra av dina rättigheter för dina uppgifter som vi är registeransvariga för.  När vi producerar tjänsten för någon annan tjänsteleverantör inom hälsovården ska du be om dina rättigheter av den tjänsteleverantör som du har en vårdrelation till.  

Du kan också motsätta dig att dina uppgifter hanteras då hanteringen gäller ett berättigat intresse eller direktmarknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du gett i våra tjänster genom att meddela detta för oss. Efter detta hanterar vi inte längre dina uppgifter för ändamål enligt samtycke. Vi kan emellertid fortfarande förpliktas av lagen att förvara uppgifter eller att spara de samtycken du gett. 

I vissa fall kan du kräva att dina uppgifter raderas.Dina uppgifter kan inte raderas ifall vi har lagstadgade skyldigheter för att förvara dem (se Patientregistrets dataskyddspolicy). Vi raderar dina uppgifter om de inte uppfyller något syfte. Av särskilda skäl kan du också be om att begränsa användningen av dina personuppgifter. 

Observera att vi behöver tillräckliga uppgifter om uträttandet av ditt ärende hos oss och att verifiera din identitet på ett tillräckligt sätt för att de ovanstående rättigheterna skulle kunna uppfyllas. Det enklaste sättet att göra begäran är genom att skicka en skriftlig begäran (med SYNLABS formulär eller fritt formulerat) till något av SYNLAB:s verksamhetspunkter där du kan styrka din identitet med en bildförsedd legitimationshandling.  

Kontakta oss på det sätt som nämns under punkt 6 (Kontakt) ifall du vill använda några av dina ovanstående rättigheter, då får du vägledning enligt situationen.   

Du har också rätt till att klaga om hanteringen av dina personuppgifter till den nationella myndigheten. I Finland är myndigheten Dataombudsmannens byrå. Läs mer www.tietosuoja.fi 

6. KONTAKT 

Vi tar gärna emot frågor om denna dataskyddspolicy och frågor, kommentarer och begäranden som gäller hantering av personuppgifter.Kontakta vårt lokala dataskyddsombud Mirella Miettinen. 

via e-post: tietosuojavastaava@synlab.fi 
per post: Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors, Finland 
per telefon: +358 50 536 0414   

7. EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR 

Eventuella ändringar som görs i denna dataskyddspolicy publiceras på bolagets webbplats www.synlab.fi. 

Kom ihåg att kolla upp eventuella förändringar med jämna mellanrum.  

Uppdateringar som gjorts i dataskyddsinformeringen 

Uppdaterad information relaterad till marknadsföring / 16.1.2023
Lagt till datahantering till lagstadgade rättigheter / 16.1.2023
Uppdaterad information relaterad till cookies /16.1.2023
Publicering av språkversionerna för informeringen (svenska, engelska) / 6.6.2022 
Personuppgifter som hanteras, rättsliga grunder i anslutning till syften och hanteringssätt för uppgifter har kompletterats och förtydligats / 17.1.2022
Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet / 17.1.2022

SYNLABS POLICY FÖR KAKOR

Vi vill försäkra oss om att ditt besök på vår webbplats är trevligt och går smidigt. Vår webbplats sparar därför s.k. kakor (cookies) på din dator som vi använder för att samla in information om hur du använder vår webbplats.

1.1. VAD ÄR KAKOR?

Kakor är små textfiler som laddas ner på din enhet då du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker webbplatsen efter detta, skickas kakan tillbaka till den ursprungliga eller en annan webbplats som använder samma kaka. Med hjälp av kakor identifieras användarens enhet av vårt system, som erbjuder eventuella förhandsinställningar för att användas omedelbart. Genast när användaren förflyttas till plattformen skickas en kaka till hårddisken i användarens dator.

1.2. VARFÖR ANVÄNDS KAKOR?

Kakor används av följande anledningar:

 • Med hjälp av dem identifieras användarens enhet av webbplatsen och riktar det visade innehållet i enlughet med användarens intresse.
 • De hjälper till med att utveckla webbplatsen och erbjuda bättre tjänster som är skräddarsydda i enlighet med dina behov.
 • Med hjälp av dessa identifierar vi din enhet när du återvänder till vår webbplats.
 • De sparar information om vad du vanligtvis gör på vår webbplats, och av denna anledning kan vi skräddarsy webbplatsen i enlighet med dina individuella behov. När det är tillåtet kan vi till exempel visa riktad reklam i enlighet med dina egna intressen eller påskynda hanteringen av dina förfrågningar.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi får spara kakor som nämnts nedanför och använda ifrågavarande uppgifter i enlighet med denna policy för kakor ifall du inte har nekat dem i webbläsarinställningarna. Mer information om kakor finns till exempel på adresserna: www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu

1.3. TYPER AV KAKOR

Det finns två huvudtyper av kakor: första parts kakor och tredje parts kakor. Första partens kakor är kakor som din webbplatsoperatör ställer in direkt på din dator, med vilka din dator identifieras när du besöker sidan igen och med hjälp av vilka sidan kommer ihåg dina inställningar när du använder sidan. De kakor vi använder är i huvudsakligen dessa. Tredje partens kakor är kakor som ställts in för tjänsteleverantörens webbplatsoperatör med vilken tjänsteleverantören identifierar din dator när du besöker andra webbplatser. Tredje parts kakor används vanligtvis för webbplatsers användaruppföljnings- eller reklamsyften.

1.4. ANVÄNDNING AV KAKOR

I de följande tabellerna förklaras hurdana kakor vi använder och varför.

Kakorna i denna tabell finns på webbplatsen på inloggningssidan för Hälsomappen samt i Hälsomappen.

NamnDomänBeskrivningTilläggsinformation
PHPSESSIDsidans värdPHP session ID
__cfduid.addtoany.comThe __cfduid cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis.Add to Any-tilläggsdelens Cloudflare-identifierare
__utma.static.addtoany.comUsed to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.Add to Any-tilläggsdelens Google Analytics-identifierare
cookie_notice_acceptedsidans värdHas user accepted the cookie noticeKakan i Cookie notice-tilläggsdelen för att visa meddelandet om kakor endast ifall det inte redan godkänts

Följande kakor finns på inloggningssidan för Hälsomappen samt i Hälsomappen:

Kakans namn Syfte Upphör att gälla
ASP:NET_SessionId (.NET) Denna kaka används av en teknologi (Microsoft ASP-NET) vars syfte är att möjliggöra funktionen hos webbapplikationen på sidan. En annan möjlig utnyttjare av kakan är OutSystems (Java)–teknologin som är nödvändig för sidans funktion. I slutet av sessionen 
osVisitor När slutanvändaren besöker sidan för första gången sparas en unik identifierare i hanteringen av kakor.   
OutSystems-plattformen associerar inte identifieraren med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 
Upphör inte att gälla
osVisit Alltid när sidan besöks av en slutanvändare som inte har en kaka, skapas en ny kaka i vilken det sparas en unik identifierare för slutanvändaren. Denna kaka upphör att gälla efter 30 minuter och om användaren återvänder till sidan efter mer än 30 minuter får användaren en ny och unik identifierare.  
OutSystems-plattformen associerar inte identifierareen med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 
30 min
pageLoadedFromBrowserCache Vissa delar i webbapplikationen kan använda denna kaka för att förbättra användarupplevelsen hos sidan. Kakans uppgift är att säkerställa att webbapplikationen fungerar smidigt när slutanvändaren använder ”Tillbaka”-knappen i sin webbläsare för att röra sig på sidan. I slutet av sessionen
DEVICE_ORIENTATION Används för att spara orienteringen av mobilenheten så att OutSystems tillåter att funktionen GetDeviceOrientation genomförs.  
OutSystems-plattformen associerar inte identifieraren med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 
360 dagar 
DEVICES_TYPE Används för att spara typen för mobilenheten så att OutSystems kan anpassa användargränssnittet enligt dess typ. OutSystems-plattformen associerar inte identifieraren med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 360 dagar 
DEVICE_BROWSER Används för att spara webbläsaren så att OutSystems användargränssnitt kan genomföra funktionen GetBrowser.  
OutSystems-plattformen associerar inte identifieraren med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 
360 dagar 
DEVICE_OS Används för att spara apparatens operativsystem så att OutSystems användargränssnitt kan genomföra funktionen GetOS. OutSystems-plattformen associerar inte identifierareen med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 360 dagar 
RT Används för att räkna ut laddningstiden; samlas in via LifeTime Analytics.  
OutSystems-plattformen associerar inte identifieraren med det egentliga användarnamnet på webbapplikationen. 
10 min
<web screen name>:<generated id>: <initial tab> Vissa delar i webbapplikationen kan använda denna kaka för att säkerställa en trevlig användarupplevelse när du bläddrar i ämnessidorna på webbplatsen I slutet av sessionen 
<User Provider Name> Kakan används för att hantera uppgifterna för inloggning inom webbapplikationen. 10 dagar 
<User Provider Name>.sid Kakan används för att hantera sessionen för slutanvändaren inom webbapplikationen. I slutet av sessionen 
Utomstående kaka för OutSystems-plattformen: 
CookiesNoteShown Denna kaka används för att hantera vår policy för kakor så att vissa slutanvändare endast ombeds att godkänna policyn för kakor en gång. 5 år 

Kakor kan användas för kundprofilering och marknadsföringssyften för att rikta marknadsföringen och vi kan även skicka enkäter gällande tjänsten för att utveckla våra tjänster.  

SYNLAB bestämmer inte om publiceringen av tredje partens kakor. Mer information om tredje partens policy för kakor kan hittas på ifrågavarande parters webbplatser. Ifall du inte vill använda kakor kan du neka att de sparas i dina webbläsarinställningar. Om du endast vill godkänna våra egna kakor men inte våra tjänsteleverantörers och partners kakor, välj ”förhindra tredje partens kakor” (eller motsvarande inställning i din webbläsare”.

1.5. ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS-PROGRAMMET

Denna webbplats använder Google Analytics-användaruppföljningstjänsten vars leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (”Google”).   Google Analytics använder också kakor, det vill säga textfiler som sparas på din enhet med hjälp av vilka man analyserar hur du använder webbplatsen.   Uppgifter som kakan sparat om din användning av webbplatsen skickas vanligtvis till Googles server i USA och sparas där.   Ifall anonymisering av IP-adresser aktiverats på denna webbplats, avbryter Google emellertid din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra stater som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En hel IP-adress förmedlas endast i undantagsfall till Google-servern som finns i USA och bryts av där. Google använder denna uppgift för oss för att bedöma din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter gällande webbplatsens funktion samt andra tjänster i anslutning till webbplatsen och internet som de levererar till oss. IP-adressen som Google Analytics skickar från den webbläsare kombineras inte med några andra uppgifter som handhas av Google. Du kan förhindra förvaringen av kakor i inställningarna för din webbläsare. Var emellertid uppmärksam på att du i detta fall inte nödvändigtvis kan utnyttja funktionerna på vår webbplats fullt ut. Du kan förhindra Google från att samla in och hantera uppgifter som kakorna genererar och i anslutning till hur du använder webbplatsen (såsom din Ipadress) genom att ladda ner och installera följande tilläggsdel via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1.6. HOTJAR

Vi använder Hotjar-tillägget för att samla in respons på vår sida. Med hjälp av tillägget kan vi följa upp användningen av vår webbplats och skapa statistisk information på basis av den. Tillägget sparar en identifierare i kakorna för din webbläsare men på basis av denna kan du inte identifieras personligen. Du kan läsa mar om Hotjars dataskydd, praxis kring den allmänna dataskyddsförordningen och data som samlats därigenom här.

1.7. ATT ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR KAKOR PÅ DIN EGEN UTRUSTNING

När du för första gången besöker SYNLABs webbplats med en utrustning, visas en förfrågan som gäller kakor. I dialogen kan du godkänna alla kakor, avvisa alla kakor eller göra inställningar på önskad nivå. Om du godkänner användningen av kakor kan vi använda data från kakorna för att rikta marknadsföringen.

Du kan hantera kakor i någon mån via inställningarna hos de flesta webbläsare (till exempel meddelanden om nya kakor, att förhindra och ta bort kakor). Mer information på adressen www.allaboutcookies.org

1.8 APSIS ONE

Vi använder automationsplattformen för marknadsföring Apsis One som stöd vid e-postmarknadsföring.

Apsis One-uppföljningsskriptet samlar in data om hur besökare rör sig på webbplatsen (vilken sida som besökts, har personen fyllt i formuläret för prenumeration av nyhetsbrevet).

Uppföljningen hjälper oss att utföra e-postmarknadsföring som är till hjälp för kunden samt annan marknadsföring på webbplatsen.

Om den som besöker webbplatsen gett sitt samtycke till marknadsföring antingen genom att prenumerera på SYNLABs nyhetsbrev eller använt SYNLABs tjänster och i detta sammanhang gett sitt samtycke till marknadsföring, kan data om besöket också kombineras med den e-postadress som angetts i anslutning till samtycket. Uppgifterna som i detta fall kan kombineras med profilen via Apsis One kan, utöver de uppgifter om besök på sidorna och om ifyllande av formuläret som nämns ovan, också omfatta uppgifter om huruvida användaren öppnat marknadsföringsmeddelanden som skickats per e-post.

Virhe